TEST | Hero | VI24 | Seeds

Thông tin sản phẩm

1. Định nghĩa về tính kháng

Định nghĩa các thuật ngữ mô tả phản ứng của cây trồng đối với sâu bệnh hại [1] trong ngành công nghiệp hạt giống (được thông qua bởi Tổ chức rau và cây cảnh ISF tháng 5 năm 2017).

1.1   Giới thiệu

Mối liên hệ giữa cây trồng và sâu bệnh hại rất phức tạp. Các thuật ngữ mô tả phản ứng của giống cây trồng đối với sâu bệnh hại được xác định bởi các thử nghiệm dưới điều kiện môi trường được kiểm soát với các kiểu gen, kiểu bệnh, loài hoặc chủng dịch hại.

Trên thực tế, khả năng sâu bệnh hại gây bệnh trên cây trồng phụ thuộc vào điều kiện môi trường, các đặc tính của chúng, khả năng tự vệ của cây trồng. Các giống thuộc một loài có thể khác nhau về khả năng tự vệ. Trong các điều kiện khác nhau, chẳng hạn như tuổi của cây, áp lực dịch hại và độc lực hoặc điều kiện môi trường bất lợi, sự tương tác giữa cùng một cây và dịch  hại có thể có kết quả khác nhau. 

Các loài gây hại được biết là phát triển và hình thành các kiểu gen, kiểu bệnh, chủng loại mới có thể gây thiệt hại cho thực vật vẫn không bị ảnh hưởng bởi nguồn gen ban đầu. Để thúc đẩy tính nhất quán trong các thuật ngữ được sử dụng để mô tả phản ứng của cây đối với sâu bệnh, Tổ chức rau và Cây cảnh, ISF đã định nghĩa các thuật ngữ sau đây.

1.2   Định nghĩa:

Tính mẫn cảm là khả năng cây trồng không hạn chế được sự sinh trưởng và phát triển của một loại dịch hại cụ thể.

Tính kháng là khả năng của một giống cây trồng có thể hạn chế sự sinh trưởng và phát triển của một loại dịch hại cụ thể và / hoặc tổn thất mà sâu bệnh hại gây ra khi so sánh với các giống cây trồng mẫn cảm trong điều kiện môi trường và áp lực sâu bệnh tương tự. Các giống kháng có thể biểu hiện một số triệu chứng bệnh hoặc hư hại dưới áp lực sâu bệnh nặng nề. Hai cấp độ đề kháng được xác định:

 Tính kháng cao (HR*): các giống cây trồng hạn chế sự sinh trưởng và phát triển của dịch hại riêng biệt dưới áp lực dịch hại thông thường khi so sánh với các giống mẫn cảm. Tuy nhiên, những giống này có thể biểu hiện một số triệu chứng hoặc mối nguy hại dưới áp lực sâu bệnh nặng.

 Tính kháng trung bình (IR*): giống cây trồng hạn chế sự sinh trưởng và phát triển của dịch hại riêng biệt nhưng có thể biểu hiện một loạt các triệu chứng hoặc thiệt hại lớn hơn so với các giống có tính kháng cao. Các giống cây trồng kháng trung bình vẫn sẽ cho thấy các triệu chứng hoặc thiệt hại ít nghiêm trọng hơn các giống cây trồng mẫn cảm khi được trồng trong điều kiện môi trường và/ hoặc áp lực sâu bệnh tương tự.

Các giống cây trồng có cùng mức độ chống chịu với một loại dịch hại cụ thể có thể có phản ứng đề kháng khác nhau do cấu tạo di truyền khác nhau của nhiều loại giống.

Cần lưu ý rằng nếu một tính kháng được khẳng định trong giống cây trồng thường bị giới hạn ở các kiểu gen, kiểu bệnh, loài hoặc chủng gây hại.

Nếu không có kiểu gen, kiểu bệnh, loài hoặc chủng được chỉ định trong yêu cầu kháng đối với giống, đó là do không có sự phân loại cụ thể nào được chấp nhận chính thức về dịch hại theo kiểu gen, kiểu bệnh, loài hoặc chủng. Trong trường hợp này, tính kháng chỉ được xem là chống lại một số chủng phân lập không cụ thể của mầm bệnh đó. Các kiểu gen mới, kiểu bệnh, chủng tộc hoặc chủng có thể xuất hiện mà không được đề cập trong công bố về tính kháng ban đầu.

Tính miễn dịch là khi cây không bị tấn công hoặc bị bệnh bởi một loại dịch hại riêng biệt.

[1] FAO định nghĩa về dịch hại: Bất kỳ loài, chủng hoặc kiểu sinh học của thực vật, động vật hoặc tác nhân gây bệnh gây hại cho cây hoặc nông sản. http://www.fao.org/docrep/W3587E/w3587e01.htm  

Các mầm bệnh (vi sinh vật như vi khuẩn, vi rút và nấm gây bệnh), được bao gồm trong thuật ngữ “Pest – dịch hại”.

4. An toàn sử dụng hạt giống đã qua xử lý

Xem mục 1, trang An toàn sử dụng hạt giống đã xử lý và hướng dẫn lưu trữ

5. Điều kiện bản quản

Xem mục 2, trang An toàn sử dụng hạt giống đã xử lý và hướng dẫn lưu trữ