TEST | Hero | VI24 | Seeds

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Bằng việc sử dụng website này, bạn chấp nhận Những Điều Khoản Và Điều Kiện Chung đối với việc sử dụng website Rijk Zwaan như được tuyên bố bên dưới. Bạn cũng khẳng định là (công ty) Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. và/hoặc một hay nhiều công ty con của họ (được gọi chung là Rijk Zwaan) không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ pháp lý đối với thông tin, khuyến nghị, và/hoặc lời khuyên mà website này cung cấp. Bạn không được phép sử dụng website của Rijk Zwaan khi không chấp nhận những điều khoản và điều kiện chung này.

Những điều khoản và điều kiện chung đối với việc sử dụng website Rijk Zwaan

 1. Website Rijk Zwaan được biên soạn vô cùng cẩn thận. Tuy nhiên, Rijk Zwaan không đưa ra ra bất kỳ sự bảo đảm và dưới bất cứ hình thức nào, cho dù là rõ ràng hoặc ngụ ý, rằng thông tin − nhưng không chỉ là thông tin − bao gồm những mô tả và tư vấn kỹ thuật về trồng trọt, được lưu trữ hoặc được đề cập đến trên website này là hoàn chỉnh, chính xác, và phù hợp đối với mục đích mà người sử dụng website này có thể đưa ra; và không có bảo đảm ngụ ý về sự không vi phạm, khả năng tương thích hoặc tính bảo mật. Ngoài ra, Rijk Zwaan cũng không bảo đảm rằng chức năng của website sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, các lỗi sẽ được sửa chữa hay website hoặc máy chủ cung cấp nó không có vi rút hoặc bất kỳ thứ gì khác có thể gây hại cho người sử dụng website.
 2. Rijk Zwaan không chịu trách nhiệm dưới bất cứ hình thức nào đối với những thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ việc sử dụng website này, bao gồm những thiệt hại hoặc tổn thất về lợi nhuận, cơ hội kinh doanh hoặc thiệt hại và tổn thất đối với phần cứng máy tính, phần mềm và / hoặc dữ liệu được gây ra trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng Trang web này, trừ khi đó là vấn đề cố ý hành vi sai trái hoặc sơ suất nghiêm trọng của Rijk Zwaan.
 3. Rijk Zwaan có quyền thay đổi website này và nội dung của website vào bất cứ lúc nào, bao gồm Những Điều Khoản Và Điều Kiện Chung đối với việc sử dụng website Rijk Zwaan. Rijk Zwaan sẽ không chịu trách nhiệm đối với các hậu quả có thể xảy ra của những thay đổi ấy. Không ai khác ngoài Rijk Zwaan được phép thay đổi nội dung của website này.
 4. Website này có thể chứa đựng những liên kết hoặc những thông tin tham khảo từ các website khác. Vì Rijk Zwaan không quản lý nội dung của các website thuộc bên thứ ba, nên Rijk Zwaan sẽ không có bất cứ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào đối với những thông tin bắt nguồn trực tiếp hoặc gián tiếp từ các website thuộc bên thứ ba này.
 5. Website này có thể chứa đựng thông tin tham khảo về một số giống và những giống này sẽ không có sẵn cho mốt số quốc gia nhất định. Những thông tin tham khảo này, trong bất cứ tình huống nào và dưới bất cứ hình thức nào, không hàm ý rằng Rijk Zwaan sẽ bán, hoặc có ý định bán các hạt giống này tại các quốc gia được nêu.
 6. Tất cả bản quyền, nhãn hiệu và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ khác trong website này và nội dung của nó (bao gồm, nhưng không giới hạn, thiết kế website, văn bản, đồ họa và tất cả phần mềm và mã nguồn được kết nối với website) thuộc sở hữu hoặc đã được cấp phép cho Rijk Zwaan hoặc được Rijk Zwaan sử dụng khi được pháp luật cho phép. Không nội dung nào có thể được tải xuống, sao chép, tái sản xuất, truyền tải, lưu trữ, bán hoặc phân phối mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản từ Rijk Zwaan. Điều này không áp dụng đối với việc tải xuống, sao chép và / hoặc in các trang của website này với mục đích cá nhân và phi thương mại.
 7. Nười sử dụng website này phải chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin nào được chia sẻ và / hoặc cung cấp thông qua website (nếu có). Bằng cách này, người sử dụng website đảm bảo rằng họ được ủy quyền để chia sẻ và / hoặc cung cấp những thông tin đó thông qua website này và những thông tin đó không:
  • sai, không chính xác hoặc gây hiểu lầm;
  • vi phạm luật hoặc quy định hiện hành hoặc quyền (sở hữu trí tuệ) của bên thứ ba;
  • có hại, đe dọa, phỉ báng, đe dọa, phân biệt chủng tộc hoặc xúc phạm;
  • có hại cho người hoặc tài sản, và / hoặc;
  • làm gián đoạn hoạt động bình thường của website này theo bất kỳ cách nào; và Người dùng sẽ phải bồi thường cho Rijk Zwaan để chống lại bất kỳ và tất cả các khiếu nại từ bên thứ ba về vấn đề này.
 8. Rijk Zwaan có thể thu thập thông tin do người dùng website đã chia sẻ và / hoặc cung cấp với mục đích thương mại, bao gồm, nhưng không giới hạn, dữ liệu về trồng trọt và cây trồng. Nếu dữ liệu này bao gồm dữ liệu cá nhân của người dùng, vui lòng lưu ý rằng Rijk Zwaan từ trước đến nay rất coi trọng việc bảo vệ và đảm bảo an toàn cho dữ liệu cá nhân của người dùng. Tất cả thông tin liên quan có trong chính sách bảo mật của Rijk Zwaan, được sửa đổi theo thời gian.
 9. Những Điều Khoản Và Điều Kiện Chung đối với việc sử dụng website Rijk Zwaan này được soạn phù hợp với pháp luật của Hà Lan. Mọi tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa Án Hague (Hà Lan). Tuy nhiên, Rijk Zwaan có quyền yêu cầu triệu tập người sử dụng website Rijk Zwaan xuất hiện tại tòa án quốc gia, nơi mà Rijk Zwaan có văn phòng đã được đăng ký, hoặc là nơi mà người sử dụng website có trụ sở công nghiệp hoặc thương mại chính thức hoặc có hiệu lực.

Điều khoản và Điều kiện chung để sử dụng trang web Rijk Zwaan, phiên bản ngày 25 tháng 1 năm 2022

Phiên bản gốc bằng tiếng Anh là phiên bản hiện hành (www.rijkzwaan.com)